27 maart 2017

share
EmailLinkedInTwitter

Logistiek groeit sterk, 350.000 nieuwe logistieke medewerkers zijn nodig tot 2030. Gemiddeld waarderen logistieke bedrijven hun arbeidsmarkt met cijfer 6,5. Een kwart geeft een 5 of lager. Circa 40% van de bedrijven verwacht door groei en het behoud van talent komende jaren fors hogere personeelskosten. Wederom 40% verwacht op termijn dat hun locatiekeuze beïnvloed wordt door de grotere verschillen tussen regio’s in arbeidsmarkt. Dit alles blijkt uit onderzoek onder bedrijven door economisch bureau Stec Groep met 9 logistieke hotspots. Bedrijven geven regio’s adviezen om – samen met hen – nog meer te investeren in de regionale arbeidsmarkt. Concreet bedoelen ze: veel meer om- en bijscholingstrajecten, veel investeringen in vooral mbo-onderwijs en samenwerkingsprojecten met het bedrijfsleven opzetten. Kortom, een extra versnellingsimpuls op de al bestaande initiatieven.

Vraag hier het rapport Logistiek in Beeld van Stec Groep aan >

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek:

1. Tot 2030 circa 350.000 nieuwe medewerkers gezocht
In Nederland zijn nu circa 750.000 logistieke banen, bij logistiek dienstverleners, verladers en bij support-activiteiten. Als gevolg van uitstroom naar andere sectoren, groei van de logistieke sector en vergrijzing van de logistiek medewerkers is er behoefte aan 350.000 man nieuw logistiek personeel (alle functieniveaus) tot 2030. Circa 40% van de medewerkers moet vervangen worden, het overige deel (circa 10%) betreft groei. Daarnaast is het van belang om talenten te behouden voor de sector en de instroom te vergroten. Robotisering en automatisering kunnen een deel van het ‘probleem’ oplossen, maar vragen tegelijkertijd ook om een ander type medewerker (hoger opgeleid, om kunnen gaan met grote hoeveelheid data/informatie, technischer).

2. Rapportcijfer regionale arbeidsmarkt: 6,5
Bedrijven zijn gevraagd de regionale logistieke arbeidsmarkt te waarderen. Gemiddeld rapportcijfer is een 6,5. Een kwart van de bedrijven beoordeelt de regionale arbeidsmarkten met een 5 of lager. Toch zien bedrijven ook positieve ontwikkelingen door arbeidsmarktprogramma’s, sectorplannen, lokale initiatieven en verbetering in onderwijs. Opvallend is dat bedrijven arbeidsmarktverschillen tussen regio’s nauwelijks opmerken. De arbeidsmarkt in buurregio’s scoort in de ogen van de bedrijven niet beter of slechter dan de eigen regio.

3. Vraagpieken: flexibele schil van belang om over voldoende personeel te blijven beschikken
Twee trends zijn zichtbaar. Logistieke bedrijven groeien, met name de grotere, en vangen deze groei op met tijdelijk personeel. Daarnaast werken logistieke bedrijven met vraagpieken, tijdelijk zijn honderden mensen extra nodig. Als gevolg van een verwachte groei in e-commerce en warehousing hiervoor is het van belang dat tijdelijk en flexibel personeel beschikbaar is, in avonduren, de nacht, rond feestdagen en voor enkele uren per week. Locaties in regio’s met een grote flexibele schil zijn dus aantrekkelijk.

4. Krapte leidt tot hogere kosten en grotere waarde arbeidsmarkt bij locatiekeuze
Een tekort aan ‘handjes’ zien de logistieke bedrijven als een belangrijk knelpunt. Door krapte/schaarste verwachten logistieke bedrijven dat loonkosten zullen stijgen, dat ze hun zoekgebied voor geschikt personeel moeten oprekken en dat de arbeidsmarkt een grotere rol zal gaan spelen bij de keuze voor een locatie. Met name bij de grotere logistieke bedrijven speelt dit. Deze bedrijven vertonen sowieso al een locatiedynamiek op een groter schaalniveau, zo blijkt uit onze Database Bovenregionale Locatiebeslissingen. Mogelijk neemt dit schaalniveau dus verder toe.

5. Taxatie bedrijven van regionale arbeidsmarktverschillen
Beschikbaarheid van personeel wordt op korte termijn gezien als een belangrijk vestigingsvoordeel voor regio’s. Het kunnen leveren van voldoende vast en flexibel personeel, know-how en een bewezen om- en bijscholingsprogramma zijn voor bedrijven key-assets bij de beoordeling van de regionale arbeidsmarkt. Risico’s worden door bedrijven getaxeerd wanneer een regio hard en onstuimig groeit (in de logistiek) en daar waar de regionale arbeidsmarkt minder geschikt is (beperkte flexibele schil en matig werklozenbestand bijvoorbeeld). Van de diverse regionale arbeidsmarkten is gekeken naar beschikbaarheid van personeel, logistiek onderwijs, flexibiliteit en arbeidsmarktopgave. Hieruit blijkt dat relatieve verschillen beperkt zijn, maar dat voor specifieke logistieke activiteiten er wel degelijk iets te kiezen valt.

Hoe kunt u samen werken aan versterking van de logistieke arbeidsmarkt en HR binnen uw bedrijf?

Tips voor bedrijven:

  • Meer aandacht voor binden van talent, door bieden van (groei)perspectief, trainingen & cursussen.
  • Investeren in employer branding: tevreden eigen personeel versterkt het ‘merk’ van het bedrijf als werkgever. Ook creatieve en innovatieve wervingscampagnes geven onderscheidend vermogen. Zoals de campagne 100 chauffeurs in 100 dagen van Simon Loos.
  • Meedenken met overheid en onderwijs over versterking van de instroom en arbeidsmarkt; van de zijlijn naar het veld. Ook meer investeren in collectieve arbeidsmarktprojecten met andere (logistieke) bedrijven.
  • Concreet maken van arbeidsmarktprofiel van het bedrijf en in gesprek gaan met overheid en intermediairs over meest ideale vestigingslocatie in de toekomst.

Tips voor overheid:

  • Investeren in adequate arbeidsmarktinformatie en vestigingsvoordelen ten aanzien van arbeid.
  • Bewijsvoering regionale arbeidsmarkt en output van arbeidsmarktprogramma.
  • Strategisch banenplan, met diverse acties (omscholing, competenties werklozen in beeld, zij-instroom, bedrijvenpromotiedagen, etc) om instroom te vergroten. Goede voorbeelden zijn bijvoorbeeld de sectorplannen in o.a. de Brabantse regio’s en regio Zwolle, het Transfer Center Logistiek in Twente, het Sector Service Punt Logistiek in Venlo-Venray en de Kweekvijver medewerkers Logistiek in Noordoost-Brabant.
  • Samenwerking onderling, maar ook publiek-privaat versterken, o.a. door middel van een logistiek platform (voorbeelden in Venlo-Venray, Noordoost-Brabant en Zwolle-Kampen).