Training

Training ‘Betaalbaar bouwen zonder belemmeringen’

Meer trainingen

Locatie: Stec Groep, Arnhem

Kosten: € 349 exclusief btw

Helaas is deze training volgeboekt. Op 30 mei is nog voldoende plek.

Meer woningen bouwen! En dan ook nog eens betaalbaar. Dat is afgesproken in de regionale woondeals. Als gemeente stelt u alles in het werk om de afspraken uit de woondeals waar te maken. Maar het betaalbaar bouwen blijkt toch niet zo eenvoudig en uw volkshuisvestelijke doelen raken steeds verder uit zicht. Met onze training ‘Betaalbaar bouwen zonder belemmeringen’ helpen we u weer op de goede weg.

Grondexploitaties, bestaande contractuele overeenkomsten en kwalitatieve eisen leggen druk op de ambities om voldoende, betaalbare en kwalitatief goede woningen te bouwen. Er zal dus rekening moeten worden gehouden met een ander verdienvermogen. Ook het bouwen voor de juiste doelgroep en zorgen dat woningen voor deze doelgroep behouden blijven zijn hierbij een uitdaging. Een eenzijdige focus op nieuwbouw is daarbij onvoldoende. De (grote) bestaande woningvoorraad moet én kan veel beter worden benut om de doelen uit de woondeals te behalen.

We geven daarom tijdens de training ‘Betaalbaar bouwen zonder belemmeringen’ invulling aan drie acties waarmee u zorgt voor meer betaalbare woningen in uw gemeente, regio of provincie:

 1. Woondeals waarmaken onder bestaande afspraken
 2. Passende product-marktcombinaties
 3. Beter benutten van de bestaande woningvoorraad

De training is bedoeld voor beleidsmedewerkers wonen en planeconomen werkzaam bij gemeente of provincie. Na deelname aan de training kunt u gericht aan de slag met het invullen of herijken van uw woningbouwprogramma en regionale woondeals in 2024.

Programma

10:00 uur Inloop met koffie


10:15 uur Opening en kennismaking


10:30 uur Betaalbaar wonen: waar hebben we het over?

In deze training verkennen we met u de mogelijkheden om meer betaalbare woningen te realiseren. Maar wat zijn überhaupt nog betaalbare woningen? En welke doelgroepen horen hierbij?


11:00 uur Woondeals waarmaken onder bestaande afspraken

We gaan in op diverse mogelijkheden en knelpunten rondom betaalbaar bouwen. We hebben hierbij in ieder geval aandacht voor de volgende onderwerpen:

 • Bestaande afspraken inzetten om woondeals te verwezenlijken
 • (Her)programmeren en contractuele verplichtingen
 • Grondexploitatie en grondbeleid
 • Alternatieven: onder andere het vereveningsfonds

Intervisie: Waar loopt u tegen aan? Welke kansen zijn er? Wat kunt u van elkaars ervaringen leren? Hoe komt u verder?


12:30 uur Lunch


13:00 uur Passende product-marktcombinaties (PMC’s)

Hoe ziet de betaalbare woning er in zowel nieuwbouw als bestaande bouw uit en tegen welke prijs/kosten wordt dit gerealiseerd?

 • Welke woonproducten worden er binnen het betaalbare segment gerealiseerd in de nieuwbouw?
 • Wat zijn passende product-marktcombinaties in de bestaande bouw?
 • Wat is de positie van flexwonen binnen het betaalbare segment?
 • Voorbeelden van PMC’s en de stedenbouwkundige uitwerkingen die samenhangen met de afspraken uit de woondeals.

14:15 uur Korte pauze


14:30 uur Beter benutten van de bestaande voorraad

Welke kansen zijn er binnen de bestaande voorraad en hoe plukt u nu eenvoudig het laaghangend fruit? We gaan specifiek voor uw gemeente in op:

 • Het fysiek beter benutten van de bestaande voorraad: optoppen, aanplakken, benutten tuinen en kavels en woningsplitsen.
 • Het gemeentelijke instrumentarium beter benutten (splitsen, verkameren, benutten erven voor (mantel)zorgwoningen).
 • Doeltreffendheid en doelmatigheid van instrumentarium voor verdeling van schaarse (betaalbare) woningen (voorrang eigen inwoners, verplichtingen urgenten en aandachtsgroepen, huisvestingsvergunningen, opkoopbescherming).

Intervisie: Waar loopt u tegen aan? Welke kansen zijn er? Wat kunt u van elkaars ervaringen leren? Hoe komt u verder?


16:00 uur Drankje en hapje


Trainers