Training

Webinar ‘Bedrijventerreinen beter benutten: hoe efficiënt omgaan met ruimtedruk’

Meer trainingen

Locatie: Online

Kosten: Gratis

Bedrijventerreinen zijn belangrijke plekken voor economische groei én herstel van klimaat. Tegelijkertijd komt de ruimte steeds meer in het gedrang. Om bedrijventerreinen toekomstbestendig te houden moeten de terreinen steeds vaker andere ruimtevragen accommoderen zoals zonnepanelen, windturbines, vergroening, waterberging en woningbouw. Uitbreidingen buiten de bestaande stad stuiten vaak op weerstand. Dit noopt tot het slim ruimtelijk combineren van de opgaven en het beter benutten van bedrijventerreinen. Doel: optimaal benutte bedrijventerreinen waar het goed ondernemen is én blijft!

In dit webinar geven we u concrete inzichten en tips om slimmer met de ruimte(claims) op bedrijventerreinen om te gaan. Via praktische voorbeelden gaan we in op de mogelijkheden van de openbare ruimte en geven we u inzicht in de stappen die ondernemers en vastgoedeigenaren kunnen zetten voor hun pand en kavel en hoe u dit als overheid het best kunt faciliteren.

Als praktijkvoorbeeld gaan we specifiek in op de ambitie van de provincie Utrecht om een groot deel van de verwachte vraag naar bedrijventerreinen op te vangen op bestaande bedrijventerreinen. We brachten via onze ‘Beter benutten scans’ in beeld hoeveel ruimte op bedrijventerreinen beter te benutten valt? Wat betekent dit concreet voor de inrichting van panden, kavels en de bedrijventerreinen. Hoe willen zij deze ambitie in de praktijk realiseren? Wat doet de provincie daarvoor en wat vraagt dit van gemeenten?

U leert welke kansen voor beter benutten van de ruimte op bedrijventerreinen liggen. Hoe dit te benutten en hoe om te gaan met praktische belemmeringen zoals financiering, ruimtedruk vanuit verschillende disciplines en bouwkundige opgaven. Met een bijdrage van Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht.

Webstafette ‘Werklocaties 2050: circulair, slim en vitaal’

Toekomstbestendige en vitale werklocaties zijn belangrijker dan ooit. Dit geldt voor bestaande en nieuwe locaties. Door goed in te spelen op next economy kunnen bedrijven ook in de toekomst geld verdienen voor de economie en toekomstige generaties. Bovenal draagt het bij aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven, denk aan de extreme ruimtedruk in Nederland, brede welvaart en duurzame ontwikkelingsdoelen, zoals het klimaatakkoord.

Maar hoe kunnen werklocaties concreet bijdragen aan betere prestaties voor next economy? Wat betekenen thema’s als circulaire economie, energietransitie, klimaatadaptatie en digitalisering precies voor de ruimtevraag van en investeringsdynamiek bij bedrijven? Hoe speelt u hier als overheid op in en zet u met ondernemers concrete stappen vooruit, nu en na corona? En waar liggen kansen en mogelijkheden om de ruimtedruk in bestaand stedelijk gebied te verlichten door bijvoorbeeld meervoudig ruimtegebruik, verdichten en het mengen van wonen, werken en andere functies? Hoe realiseert u aantrekkelijke gemengde milieus met innovatie- en aantrekkingskracht op inwoners, bedrijven en voorzieningen?

Om u te helpen stappen te zetten op deze vragen organiseren we in 2021 de Webstafette Werklocaties. De webinars zijn op: 24 juni, 30 september, 4 november en 2 december.

Reserveer de data alvast in uw agenda. Voor ieder webinar ontvangt u opnieuw een uitnodiging met een toelichting op het onderwerp.


Trainers