Training

Webinar ‘Bouwen voor doorstroming: sociale huur, betaalbare koop of middenhuur?’

Meer trainingen

Locatie: Online

Kosten: Gratis

De druk op de Nederlandse woningmarkt is enorm. Starters komen er niet tot nauwelijks tussen. Het verschil tussen insiders (met een koopwoning of passende huurwoning in de sociale of vrijesector huur) en outsiders neemt maand op maand toe. Dit wordt overal gevoeld blijkt uit de enquête naar de woonopgaven die we dit voorjaar uitvoerden onder gemeenten. Landelijk is er een woningtekort van circa 300.000 woningen (ABF, 2021). Bouwen, bouwen, bouwen dus!

Dit adagium alléén lost betaal- en beschikbaarheidsproblemen op de woningmarkt niet op. Grote impact heeft de mate van doorstroming binnen uw woningmarkt.

Maar door de opbouw van de Nederlandse woningvoorraad en fiscale prikkels is een woningmarkt ontstaan die doorstroming bemoeilijkt.

Welke knoppen u heeft om doorstroming te beïnvloeden, hangt samen met de ‘Gouden Driehoek’ binnen uw lokale woningmarkt. Dit gaat over doorstroomkansen van huishoudens tussen de sociale huur, betaalbare koop en de middeldure huur.

In dit webinar gaan we in op de mogelijkheden om op lokaal niveau te sturen op de Gouden Driehoek. Wat is het effect van veel of weinig doorstroming op de druk van verschillende woningmarktsegmenten? Welke instrumenten hebben gemeenten ter beschikking? Hoe zet u deze instrumenten in, afhankelijk van uw situatie?

We nemen u mee in concepten om te komen tot meer betaalbare en beschikbare woningen (conceptbouw, XXS-woningen, doorstroomcontracten), maar ook vormen van maatschappelijk gebonden eigendom, zoals de Koopgarant, het Zaanse model en andere vormen van verkoop onder voorwaarden.

Met een bijdrage van Arjan Westeneng (beleidsregisseur wonen) van de gemeente Ede. Arjan is de trekker van het realiseren van maatschappelijk gebonden eigendom in de gemeente Ede en vertelt over de achtergronden hoe Ede stuurt op de Gouden Driehoek.


Webstafette wonen 2021-2025: sneller, betaalbaar en toekomstbestendig

Goed wonen is urgenter dan het in decennia is geweest. Zowel in de nieuwbouw als in de bestaande voorraad liggen forse opgaven. De problematiek en de oplossing kunnen sterk verschillen op regionaal en lokaal niveau. Wat doen gemeenten al en welke inzet van het Rijk is nodig om woonopgaven aan te pakken?

Wat betekenen thema’s als de bouwproductie verhogen (sneller), komen tot een betere beschikbaarheid van betaalbare woningen (betaalbaar) en de transitie naar meer levensloopgeschikte woningen en het verduurzamen van de bestaande voorraad (toekomstbestendig) voor u?

Hoe speelt u hier als overheid op in en zet u met uw woningmarktpartners concrete stappen vooruit. Nu en na corona? Waar liggen kansen en mogelijkheden die wellicht nog niet benut worden?

Om u te helpen stappen te zetten op deze vragen organiseren we in 2021 de webstafette wonen 2021-2025. De webstafette bestaat uit zeven gratis webinars verspreid over het jaar. Reserveer hiervoor alvast in uw agenda: 4 november, 18 november en 7 december.

Voor ieder webinar ontvangt u opnieuw een uitnodiging met een toelichting op het onderwerp. Tijd: 13:00 tot 14:00 uur.


Trainers