Training

Webinar ‘Nú aan de slag met toekomstbestendigheid bestaande woonwijken’

Meer trainingen

Locatie: Online

Kosten: Gratis

De urgentie om aan de slag te gaan met de wijken is groot. Dubbele vergrijzing, verschuivende woonwensen en de noodzaak tot verduurzaming zorgen voor een grote en diverse opgave in de bestaande woningvoorraad. Hoe de opgave zich etaleert verschilt tussen stedelijke (vernieuwings)gebieden en grens en krimpregio’s, maar in beide gevallen is er een sterk verband tussen opgaven in het vastgoed en risico’s op (verdere) achteruitgang van de leefbaarheid. In beide gevallen geldt: niets doen kost meer dan ingrijpen.

Tegelijkertijd maakt de complexiteit van de opgave dat veel gemeenten nog maar beperkt gericht aan de slag zijn gegaan. Uit onze enquête over de grootste woonopgaven voor de komende vier jaar blijkt dat onduidelijkheid bij gemeenten over ‘hoe’ de bestaande voorraad aan te pakken voor drie op de vijf gemeenten een belangrijk knelpunt is. Het gaat daarbij vooral over het ‘hoe’ van de aanpak van de particuliere (koop-)woningvoorraad. Het Volkshuisvestingsfonds kan voor een deel van de gebieden in Nederland een belangrijke impuls geven aan de aanpak van bestaande wijken. Ook voor gebieden die uiteindelijk niet in aanmerking komen voor een uitkering, zijn er echter diverse mogelijkheden om actief te werken aan toekomstbestendige bestaande wijken.

We verkennen in dit webinar welke instrumenten en financiële arrangementen gericht ingezet kunnen worden ingezet om werk te maken van toekomstbestendige wijken. Daarbij focussen we ons in het bijzonder op gebieden met veel particulier woningbezit, waarin de opgaven vaak het meest complex zijn. We staan stil bij de praktische en de financiële kant van oplossingsrichtingen en koppelen de mogelijkheden die bijvoorbeeld het Volkshuisvestingsfonds biedt aan andere geldstromen die u kunt samenbrengen om de opgaven in de particuliere (koop-)woningvoorraad bij de kop te pakken.

Met een bijdrage van Judith Hurks (senior beleidsadviseur Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties).  

Dit webinar is het tweede in een reeks van vijf webinars over wonen. Lees hieronder meer over deze webstafette.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Webstafette wonen 2021-2025: sneller, betaalbaar en toekomstbestendig

Goed wonen is urgenter dan het in decennia is geweest. Zowel in de nieuwbouw als in de bestaande voorraad liggen forse opgaven. De problematiek en de oplossing kunnen sterk verschillen op regionaal en lokaal niveau. Wat doen gemeenten al en welke inzet van het Rijk is nodig om woonopgaven aan te pakken?

Wat betekenen thema’s als de bouwproductie verhogen (sneller), komen tot een betere beschikbaarheid van betaalbare woningen (betaalbaar) en de transitie naar meer levensloopgeschikte woningen en het verduurzamen van de bestaande voorraad (toekomstbestendig) voor u?

Hoe speelt u hier als overheid op in en zet u met uw woningmarktpartners concrete stappen vooruit, nu en na corona? Waar liggen kansen en mogelijkheden die wellicht nog niet benut worden?
Om u te helpen stappen te zetten op deze vragen organiseren we in 2021 de webstafette wonen 2021-2025. De webstafette bestaat uit vijf gratis webinars verspreid over het jaar. Reserveer hiervoor alvast in uw agenda: 18 mei , 17 juni, 23 september, 4 november en 18 november.

Voor ieder webinar ontvangt u opnieuw een uitnodiging met een toelichting op het onderwerp. Tijd: 13:00 tot 14:00 uur.


Trainers