Training

Webinar ‘Woningen voor middeninkomens: verbeter betaalbaarheid en beschikbaarheid in middenhuur ’

Meer trainingen

Locatie: Online

Kosten: Gratis

Minder dan 20% van het woningaanbod is bereikbaar voor middeninkomens (één tot anderhalf keer modaal). Dit terwijl zij een kwart van de Nederlandse huishoudens vertegenwoordigen. De middeninkomens komen vaak niet in aanmerking voor sociale huur en verdienen te weinig voor een koopwoning. Een middenhuurwoning is voor hen het beste alternatief, vooral in de stedelijke gebieden met een hoge marktdruk. Maar het aanbod in middenhuur ontbreekt in veel gemeenten waardoor de middenkomens zich niet kunnen bewegen op de woningmarkt en de doorstroming stokt.

In dit webinar gaan we in op de mogelijkheden die gemeenten hebben om op lokaal niveau te sturen op betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen in het middeldure huursegment. De gemeente heeft hiervoor de beschikking over verschillende instrumenten. In de praktijk gaat het vaak om lokaal maatwerk. Hoe zet u deze instrumenten in, afhankelijk van uw situatie? Hoe draagt dit bij aan een betere betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen voor middeninkomens?

We betrekken in dit webinar de mogelijkheden die er op nationaal niveau zijn om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van woningen in het vrijesectorhuursegment te verbeteren voor middeninkomens. Het Rijk verkent op dit moment de mogelijkheden om op nationaal niveau te komen tot regulering van het vrijesectorhuursegment. Stec Groep is door het Rijk gevraagd om dit verkennende onderzoek uit te voeren. Wat zijn de uitkomsten van deze verkenning en hoe kunt u deze gebruiken voor uw eigen beleid? Met dit webinar helpen we u op weg om zelf aan de slag te gaan met het verbeteren van de betaalbaarheid en beschikbaarheid van middenhuurwoningen voor de middenkomens in uw gemeente.

Met een bijdrage van Iris Binken (coördinator huurbeleid Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties). 


Webstafette wonen 2021-2025: sneller, betaalbaar en toekomstbestendig
Goed wonen is urgenter dan het in decennia is geweest. Zowel in de nieuwbouw als in de bestaande voorraad liggen forse opgaven. De problematiek en de oplossing kunnen sterk verschillen op regionaal en lokaal niveau. Wat doen gemeenten al en welke inzet van het Rijk is nodig om woonopgaven aan te pakken?

Wat betekenen thema’s als de bouwproductie verhogen (sneller), komen tot een betere beschikbaarheid van betaalbare woningen (betaalbaar) en de transitie naar meer levensloopgeschikte woningen en het verduurzamen van de bestaande voorraad (toekomstbestendig) voor u?
Hoe speelt u hier als overheid op in en zet u met uw woningmarktpartners concrete stappen vooruit. Nu en na corona? Waar liggen kansen en mogelijkheden die wellicht nog niet benut worden?

Om u te helpen stappen te zetten op deze vragen organiseren we in 2021 de webstafette wonen 2021-2025. De webstafette bestaat uit zeven gratis webinars verspreid over het jaar. Reserveer hiervoor alvast in uw agenda: 12 oktober, 4 november, 18 november en 7 december.

Voor ieder webinar ontvangt u opnieuw een uitnodiging met een toelichting op het onderwerp. Tijd: 13:00 tot 14:00 uur.


Trainers