Training

Webinar ‘Woningsplitsen biedt kansen voor uw woningmarkt’

Meer trainingen

Locatie: Online

Kosten: Gratis

In de huidige woningmarkt is woningsplitsen een heet onderwerp. Steeds meer gemeenten stellen beleid op of actualiseren het beleid omtrent woningsplitsen. De doelstellingen van gemeenten met het splitsingsbeleid zijn divers. Door splitsing kan de woningvoorraad snel uitgebreid worden met zelfstandige woningen, bijgedragen worden aan de betaalbaarheid van het woningaanbod en de leegstand (inclusief nadelige effecten) worden tegengaan.

Kleinere gemeenten willen vooral het splitsen van woningen stimuleren om betaalbare woningen voor starters toe te voegen aan de voorraad. Grotere en meer stedelijke gemeenten willen splitsen vaker reguleren om druk op de leefbaarheid in specifieke wijken te voorkomen.

In dit webinar gaan we in op de mogelijkheden die gemeenten hebben om op verschillende schaalniveaus te sturen op stimuleren of reguleren van woningsplitsen.

  • Welke problemen op de woningmarkt willen gemeenten aanpakken met woningsplitsen?
  • Welke instrumenten gebruiken gemeenten en hoe kunt u deze instrumenten inzetten, afhankelijk van uw situatie?
  • Wat zijn de voor- en de nadelen van deze instrumenten?

We behandelen bovenstaande vragen aan de hand van sprekende voorbeelden van beleid in verschillende contexten.

Met een bijdrage van Werner Konings (beleidsmedewerker Volkshuisvesting bij de Gemeente Culemborg).

In maart 2021 lanceerden we in samenwerking met de provincie Gelderland een handreiking die gemeenten helpt om te bepalen hoe woningsplitsen te stimuleren en te reguleren. De handreiking geeft voorbeelden van beleid, instrumentaria en voor- en nadelen van beleid op verschillende schaalniveaus. Klik hier voor de handreiking.


Webstafette wonen 2021-2025: sneller, betaalbaar en toekomstbestendig

Goed wonen is urgenter dan het in decennia is geweest. Zowel in de nieuwbouw als in de bestaande voorraad liggen forse opgaven. De problematiek en de oplossing kunnen sterk verschillen op regionaal en lokaal niveau. Wat doen gemeenten al en welke inzet van het Rijk is nodig om woonopgaven aan te pakken?

Wat betekenen thema’s als de bouwproductie verhogen (sneller), komen tot een betere beschikbaarheid van betaalbare woningen (betaalbaar) en de transitie naar meer levensloopgeschikte woningen en het verduurzamen van de bestaande voorraad (toekomstbestendig) voor u?

Hoe speelt u hier als overheid op in en zet u met uw woningmarktpartners concrete stappen vooruit. Nu en na corona? Waar liggen kansen en mogelijkheden die wellicht nog niet benut worden?

Om u te helpen stappen te zetten op deze vragen organiseren we in 2021 de webstafette wonen 2021-2025. De webstafette bestaat uit zeven gratis webinars verspreid over het jaar. Reserveer hiervoor alvast in uw agenda nog 7 december (Wonen en zorg).

Voor ieder webinar ontvangt u opnieuw een uitnodiging met een toelichting op het onderwerp. Tijd: 13:00 tot 14:00 uur.


Trainers