27 juni 2012

share
EmailLinkedInTwitter

Verdiencapaciteit

Via marktconforme grondprijzen, branding van bedrijventerreinen en het beter faciliteren van ondernemers op oude terreinen, kan een gemiddelde regio in Nederland nog tientallen miljoenen euro’s verdienen met bedrijventerreinen. Ook het samen schrappen van nieuwbouwplannen levert gemiddeld tientallen miljoenen euro’s op. Dat blijkt uit een werkcongres bedrijventerreinen dat adviesbureau Stec Groep op 21 juni hield met 40 overheden en vastgoedpartijen. Het congres ging over extra cash-mogelijkheden in crisistijd. Stec Groep benoemde vijf cash cows die energie kunnen geven in de huidige lastige tijd.

Cash cow 1: omkatten nieuwe terreinen
De eerste cash cow van Stec Groep is verbetering van grondexploitaties voor nieuwe terreinen die in uitgifte zijn. Veel plannen zijn niet voldoende afgestemd op wat bedrijven willen. Zo stellen sommige gemeenten te hoge eisen aan duurzaamheid en bieden gemeenten verkeerde kavelgroottes aan. Hierdoor wordt grond niet uitgegeven terwijl er wel vraag is. Omkatten naar de huidige markt levert door meer afzet en lagere rentelasten een 20% beter eindresultaat.

Cash cow 2: met branding 20% waardesprong
De tweede cash cow is een sterk concept en branding: via branding van locaties kan een waardesprong van 20% worden gerealiseerd. Het succesvoorbeeld ©-Mill in Heerlen is hiervan een hard bewijs. In ©-Mill zet ondernemer Geerd Simonis een onderscheidend concept neer met de nodige reuring in de markt. In Nederland is ruimte voor zeker 50 vergelijkbare initiatieven, aldus Stec Groep. ‘Branding is een sterk onderbelicht thema bij bedrijventerreinen’, aldus Geert Simonis op het Stec-congres. ‘Locatieontwikkeling is te aanbodgericht en moet meer gaan over mensen.’

Cash cow 3: marktgerichte herstructurering plus van € 0,5 miljoen per hectare
De derde cash cow is marktgericht herstructureren. Gemeenten blijken niet alle investeringen van bedrijven uit te lokken. Zij beperken zich vaak tot de publieke ruimte. Door ondernemers meer te laten verbouwen, opknappen en uitbreiden kunnen investeringen worden opgehaald. ‘De provincie Overijssel concludeerde dat haar HMO (Herstructureringsmaatschappij Overijssel) op € 5,2 miljoen overheidsinzet € 39 miljoen private investeringen losweekt’, aldus Jolanda Walman, programmamanager van de provincie Overijssel, op het congres. Uit onderzoek in West-Friesland blijkt dat marktgerichte herstructurering € 0,5 miljoen per hectare aan waardeontwikkeling oplevert. Hierdoor stijgen op hun beurt de gemeentelijke OZB-inkomsten.

Cash cow 4: grondprijzen kunnen vaak hoger, ook in crisistijd
Het vragen van marktconforme grondprijzen is de vierde cash cow. Circa 80% van de grondprijzen voor bedrijventerreinen in Nederland blijkt kostprijsgeoriënteerd te zijn of afgeleid van prijzen van buurgemeenten. Een tiental regio’s waaronder Groningen-Assen, De Bevelanden en Twente is al enkele jaren overgestapt op residueel ofwel marktconform rekenen. Dit zonder terugval in de afzet. ‘Gaan alle gemeenten over op residueel rekenen, dan levert dat de Nederlandse gemeentekas vele honderden miljoenen op. Een gemiddelde prijsstijging van 10% is zeker reëel (€ 130.000 per hectare), met uitschieters tot 70%’, aldus Peije Bruil, partner van Stec Groep.

Cash cow 5: regionaal schrappen levert tot 75% minder verlies op
De vijfde cash cow die kansen biedt, is regionaal schrappen van nieuwe plannen. Veel regio’s hebben te veel nieuwbouwplannen. Door samen te schrappen kan in een gemiddelde regio tientallen miljoenen euro’s minder verlies worden gemaakt. Business cases in Rivierenland, De Kempen en Groningen-Assen toonden dit recent aan. Regio’s zijn zich onvoldoende bewust van dit ‘verdienmodel’. Nu is het moment om van slechte plannen af te komen.

Verder praten over welke cash cow bij u het beste past? Bel of mail Evert-Jan de Kort (e.dekort@stec.nl) of  Peter van Geffen (p.vangeffen@stec.nl). Ons telefoonnummer is 026 – 751 41 00.