18 januari 2021

share
EmailLinkedInTwitter

2021 wordt een cruciaal jaar voor (winkel)centra. Door potentiële afbouw van steunpakketten en uitgestelde belastingen en betalingen, moeten winkels kleur bekennen. Het voortbestaan van veel winkelketens en zelfstandigen is allerminst zeker, vooral in de kleding- en schoenenbranche. Onderliggend besteden consumenten nu en in de toekomst structureel meer euro’s online. Het PBL (december 2020) verwacht 40% meer winkelleegstand de komende jaren. Dit is het donkerste corona-impactscenario dat Stec Groep schetste medio 2020 in een grootschalig onderzoek onder 120 gemeenten. Onze verwachting: transformatie wordt prioriteit nummer één de komende jaren.

U bent als (lokale) overheid aan zet om transformatie te stimuleren en faciliteren. Stec Groep adviseert over transformatie van leegstaand winkelvastgoed en handelingsperspectieven voor (lokale) overheden. We geven u in dit bericht onze drie gouden tips:

1. Stuur actief op een compact winkelgebied
Gemeenten benutten de gereedschapskist met instrumenten onvoldoende voor een effectieve transformatie-aanpak. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit ons onderzoek onder 120 gemeenten. Te vaak blijft transformatie een ambitie en ebt de energie weg. Actieve sturing is noodzakelijk om vastgoedpartijen te bewegen en te komen tot toekomstbestendige centrumgebieden. Dit betekent:

  • Een heldere en scherpe visie op de toekomstpotentie van het centrumgebied, inclusief afbakening en perspectief voor gebieden waar de winkelfunctie terug gaat lopen.
  • Inzet van stimulerende, juridische en financiële instrumenten om transformatie daadwerkelijk te realiseren.
  • Vertalen van uw ambities in het omgevingsplan met inzet op vermindering (onbenutte) plancapaciteit en maak gebruik van mogelijkheden die de Omgevingswet u biedt, zoals het instrument programma.

Lees meer over actief sturen en handelingsperspectieven, inclusief een concrete aanpak voor gemeenten: klik hier.

2. Maak herontwikkeling van winkels naar wonen voor eigenaren (financieel) aantrekkelijk
Wonen in centra (in groei- en krimpregio’s) is het meest kansrijke segment voor haalbare businesscases bij transformatie van centrumgebieden. Omgekeerd versterkt wonen het centrum als geheel: overal waar de mix goed is en meer mensen in centra wonen, verbetert de leefbaarheid. Ons advies: bied voldoende woonprogramma, werk met een afwegingskader (‘wanneer wel en wanneer niet’) en hanteer passende parkeernormen voor een aantrekkelijke businesscase.

In de publicatie van Bewust Nieuwbouw gaan we in op do’s en don’ts: klik hier.

3. Direct aan de slag met transformatie
Het momentum om een doorbraak te realiseren in uw transformatie-aanpak is nu. Om investeringswaarde te behouden neemt het draagvlak hiervoor bij vastgoedpartijen fors toe. Gemeenten die nu de juiste keuzes maken zijn de winnaars van de toekomst. Het alternatief is een potentiële gatenkaas en afwaardering van het centrumgebied.

Stec Groep bracht de kansrijkheid van transformatie voor 40 Noord-Hollandse winkelgebieden in beeld op het vlak van behoefte, corona-impact, eigendomssituatie, financiële kansrijkheid en woonkwaliteit. Wat blijkt? Er kunnen 10.000 woningen gerealiseerd worden terwijl 125.000 m² leegstand gesaneerd wordt. Kortom: veel kansen om woningen te realiseren, leegstand te verminderen en de winkelstructuur te verdichten, ook in kleinere en middelgrote centra.

Meer weten over de potentie voor transformatie in uw winkelgebied? Lees meer over onze aanpak in Noord-Holland: klik hier.