Expertise

Wonen en zorg

Alle expertises

Nederland wordt steeds grijzer. Tot 2040 komen er 1 miljoen 65-plussers bij. Daarmee vormen ze bijna de helft van alle Nederlandse huishoudens. Het rijksbeleid is gericht op langer zelfstandig thuis wonen en de capaciteit in verzorg- en verpleeghuizen is afgebouwd. Hier komt nog bij dat kwetsbare doelgroepen in de huidige woningmarkt steeds moeilijker een geschikte plek vinden. Dit samen heeft gigantische impact op de samenleving en ‘wonen’ als beleidsveld. Het dwingt gemeenten en regio’s snel met robuuste antwoorden te komen om iedereen nu en in de toekomst een passend thuis te bieden.

Gemeenten moeten in 2024 samen met hun partners bij zorgorganisaties en corporaties aan de slag zijn met de woonzorgvisie. Voor 1 januari 2026 moet het klaar zijn als onderdeel van het volkshuisvestingsprogramma. Het is slim om nu al te beginnen want het vergt een behoorlijke cultuuromslag in denken én werken. Zet stappen met inzicht in de woon-zorgopgaven, een sterke visie op wonen & zorg en een heldere uitvoeringsstrategie.

Nu nodig: inzicht in de woon-zorgopgaven als basis voor een sterke woonzorgvisie en uitvoeringsstrategie

De woonzorgvisie gaat in op de woon(zorg)behoefte, de lokale zorg- en ondersteuningsbehoefte, de woonomgeving, de doelgroepen en de specifieke aandachtsgroepen. Andere thema’s die aan bod komen zijn het woningbouwprogramma, betaalbaarheid, verduurzaming en leefbaarheid, zowel op gemeente- als op wijk-, buurt- of kernniveau. Een goede woonzorgvisie vormt de basis voor de prestatieafspraken tussen gemeente, corporatie en zorginstellingen. Daarnaast kunnen gemeenten samen een regionale woonzorgvisie opstellen over afstemming en verdeling van de opgave in de regio. Hier is nog een wereld te winnen!

Integrale benadering en samenwerking brede groep partners

Hoe ziet de woonzorgopgave eruit in uw gemeente en regio? Hoe hangen woon- en zorgopgaven samen? Wat betekent dit voor de benodigde nieuwbouw en vernieuwende woonzorgconcepten? Maar ook: welk deel kan landen in de bestaande woningvoorraad en wat is daarvoor nodig? Wat vraagt dit van de omgeving en voorzieningen rondom de woningen? Welke instrumenten en acties zijn nodig voor het waarmaken van woonzorgambities? Denk aan de huisvestingsverordening (verplicht) om te sturen op de toewijzing van aandachtsgroepen. Dit natuurlijk in goede samenwerking met alle partners.

Stec Groep helpt u met:

  • Gedragen lokale en regionale woonzorganalyse en -visie (met alle partners)
  • De woonzorgbehoefte scherp krijgen met ons woonzorgmodel en doorstroommodel
  • De wijkopgave in beeld brengen met de monitor toekomstbestendige wijken en de seniorproof-wijkenscan
  • Advies over woonprogrammering en nieuwe woonzorgconcepten
  • Uitvoeringsarrangementen zoals de huisvestingsverordening, doorstroomarrangementen en prestatieafspraken

________________________________________________________________________________________________________________

SENIORPROOF WIJKENSCAN

Met behulp van onze seniorproof wijkenscan brengen we in kaart welke plekken meer geschikt en welke juist minder passend zijn voor ouderen om te wonen. Dit zodat u hier Zo kunt u straks strategische afwegingen in kunt maken. Op welke plekken speelt de vergrijzing bijvoorbeeld een grotere rol en hoe sluiten de woningvoorraad, het voorzieningenniveau en de leefomgeving aan op de voorkeuren van de oudere doelgroepen? De resultaten kunnen op verschillende schaalniveaus gepresenteerd en onderling vergeleken worden.

Met behulp van data voor voorzieningen, het openbaar vervoer en de veiligheid in de wijk krijgt elke woning een seniorproof prestatiescore. Om tot een prestatiescore te komen kijken we naar verschillende indicatoren, waaronder: woningkenmerken, zorg- en welzijnsvoorzieningen, dagelijkse voorzieningen, niet dagelijkse voorzieningen, OV-bereikbaarheid en veiligheid. De gecombineerde voorzieningenscores resulteren in een relatieve prestatiescore op een schaal van 1 (sterk beneden gemiddeld) tot 5 (sterk bovengemiddeld).

De woningen met een (sterk) beneden gemiddelde score (1 of 2 op een schaal tot 5) zijn niet per definitie ongeschikt voor seniorenhuisvesting. Het zijn woningen die relatief beneden gemiddeld scoren en dus naar verwachting nu minder geschikt zijn dan andere plekken in de wijk. U kunt het ook beschouwen als plekken waar juist méér inzet nodig is om te zorgen voor een woonmilieu waar ouderen prettig kunnen leven. We verwerken de score in kaarten. Zo geven we geografisch weer welke plekken nu meer geschikt en welke juist minder passend zijn voor ouderen om te wonen.

________________________________________________________________________________________________________________

Videos

De video opent in YouTube.

Publicatie

Klik op het rapport of whitepaper, vul het downloadformulier in en het downloaden start direct.Meer informatie?

Heeft u een vraag na het lezen van dit artikel?
Onze adviseurs staan u graag te woord of bel met 026 – 751 41 00.