Groot bouwpotentieel op bestaande logistieke brownfields

Meer nieuws

Het verdichtingspotentieel op bestaande logistieke brownfields is groot. Bij 75 onderzochte cases gaat het om 500.000 m² aan extra te realiseren vastgoed (+25%) en vijf tot acht miljoen m3 aan extra toe te voegen gebruiksruimte (+25-40%). Stec Groep en DENC (part of Sweco) onderzochten of grootschalige logistieke kavels van meer dan 25 jaar oud potentie bieden voor beter benutten. Deze potentie blijkt groot te zijn en bovendien kunnen met ruimere planologische kaders nog meer meters gerealiseerd worden. De herontwikkeling op de onderzochte locaties is financieel haalbaar. In vier van vijf dieper onderzochte locaties resulteert dit in een positieve businesscase. Bij één is de businesscase licht negatief, maar te optimaliseren.

Vertaald naar de intensiveringspotentie op nationaal niveau, dan voorkomt verdichting op bestaande logistieke brownfields 200 tot 300 hectare aan nieuwe logistieke greenfields. Het gaat dan om circa 10% van de ruimtevraag naar nieuw logistiek bedrijventerrein tot 2030. Op termijn is de potentie zelfs nog veel groter. Het aandeel panden van vóór 2000 bedraagt nu circa 30% van het totale bestaande logistieke vastgoed. Logistieke brownfields die nu nog te jong zijn voor herontwikkeling kunnen op termijn ook geïntensiveerd worden.

Overheden en marktpartijen zijn samen aan zet om werk te maken van dit verdichtingspotentieel. 

Ons advies voor overheden is om regie te krijgen op herontwikkeling en intensivering:

  1. Krijg inzicht in de potentie van plekken. Waar is intensivering mogelijk en wat is daarvoor nodig? 
  2. Voer gesprekken over verdichting met eigenaren. In gesprek met eigenaren kan beoordeeld worden of het verruimen van planologische kaders, het wegnemen van belemmeringen en financiële interventies nodig zijn om een doorbraak te realiseren. 
  3. Neem maatschappelijke baten ook mee bij de afweging om extra inzet te plegen op verdichting. Hierbij denken we aan de meerwaarde voor de omgeving van het logistieke gebouw, de verduurzaming en vergroening op gebiedsniveau. 

Marktpartijen moeten meer oog krijgen voor de potentiële waardesprong die te realiseren is op bestaande logistieke brownfields en moeten hiervoor een nieuwe marktstandaard ontwikkelen.

Download

Klik op de notitie en het downloaden start direct.


Meer informatie?

Heeft u een vraag na het lezen van dit artikel?
Onze adviseurs staan u graag te woord of bel met 026 – 751 41 00.