Expertise

Beter benutten

Alle expertises

De woningbouwopgave is groot. Het Rijk, provincies, gemeenten en woningcorporaties hebben zich gecommitteerd aan de bouwopgave van 936.000 woningen in de Regionale Woondeals uit 2022 en 2023. Door bevolkingsgroei (migratie), langer thuis wonen en huishoudensverdunning (meer mensen wonen alleen) is de bouwopgave nog verder gestegen. Commitment om de opgave aan te pakken is er, maar de praktijk is weerbarstig. In 2023 is de nieuwbouwproductie met 6,5% gezakt ten opzichte van 2022. Voor 2024 wordt een verdere daling verwacht door beperkte bouwgrond, hoge materiaalkosten en langlopende vergunningsprocedures (bron: EIB, 2023). Ook wordt tegen de grenzen aangelopen van de capaciteit op het elektriciteitsnet.

Verdichting als reddingsmiddel

Om te kunnen blijven bouwen verschuift de aandacht van uitleglocaties naar de bestaande woningvoorraad. Focus ligt meer en meer op beter benutten van bestaand weefsel. Kortweg: transformeren, onbenutte gronden bebouwen en woningen in, op, onder of naast bestaande bouw toevoegen. Meer gemeenten en corporaties richten zich op deze onconventionele manieren van woningtoevoeging. Grond (en opstal) zijn immers al in eigendom, soms past de ontwikkeling al binnen het omgevingsplan en standaardisatie biedt kostenvoordelen en versnelling. Kortom, de mogelijkheden liggen voor het oprapen!

Kansen voor integrale aanpak rondom duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid

Verdichting biedt ook kansen om iets terug te geven aan bestaande bewoners en omwonenden. Een integrale aanpak met aandacht voor de stedenbouwkundige structuren en maatschappelijke opgaven verdient daarom aandacht. Het is niet voor niets dat verdichting vaak samen in één zin genoemd wordt met verduurzaming en het levensloopgeschikt maken van bestaande woningen. Ook voor de woonomgeving liggen er koppelkansen. Denk aan de algehele verbetering van de leefbaarheid, openbare ruimte en bereikbaarheid. Tot slot draagt verdichten in potentie bij aan het financieren van de kostbare integrale (verduurzamings)opgaven.

Visie van Stec Groep:

 • Omarm verdichting en benut koppelkansen zoals verduurzaming en aanpak leefbaarheid en veiligheid.
 • Een arsenaal aan verdichtingsingrepen is beschikbaar. Denk aan transformatie, optoppen, aanplakken, uitplinten, splitsen en woningdelen. Zoek hierbinnen naar de meest passende- en geschikte ingreep op lokaal niveau maar zorg tegelijkertijd voor visie en duidelijkheid op hoger schaalniveau.
 • Verdichten doet u samen. Werken in bestaande structuren vergt het liefst al aan de voorkant om afstemming en commitment bij belanghebbenden.
 • Bestuurlijk lef, doorzettingsvermogen en creativiteit is nodig om verdichting ten uitvoer te brengen. Schrik hier niet van. Landelijk zijn er al veel voorbeelden beschikbaar waarvan geleerd kan worden. Deze voorbeelden zijn er in alle soorten en maten, van kleine tot omvangrijke woningtoevoegingen en van ingrepen in meer stedelijke gebieden tot landelijke en dorpse gebieden.
 • Zorg voor standaardisatie in producten en processen om tot versnelling en kostenvoordelen te komen.
 • Werk doeltreffend én doelmatig: steek energie in die plekken en opgaven die daadwerkelijk verschil maken, uitvoerbaar en betaalbaar zijn.

Stec Groep helpt u met:

 • Inzicht in de potentie voor verdichting. Mogelijkheden in beeld voor transformatie, onbenutte ruimte, optoppen en splitsen in de bestaande woningvoorraad. Koppeling met de verduurzamingsopgave, eigendom (particulier versus corporatiebezit) en leefbaarheidsscore.
 • Koppeling met onze toekomstbestendige wijken- en seniorenscan voor inzicht in de passend- en geschiktheid van de woonomgeving.
 • Strategie en een gericht plan van aanpak voor een doeltreffende, doelmatige en betaalbare aanpak.
 • Procesbegeleiding voor provincies, gemeenten, woningcorporaties en andere belanghebbenden om te komen tot commitment, visievormen of zelfs concrete projecten.
 • Doorrekeningen van verdichting in discounted Cash Flow models (DCF’s) en (maatschappelijke) kosten- en batenanalyses ((M)KBA’s).
 • Beter benutten van werklocaties en gemengde gebieden. Zoals bedrijventerreinen en winkelcentra – al dan niet in combinatie met wonen.

Video’s

De video opent in YouTube.

Video webinar ‘Met optoppen naar de top’ / 7-12-2023

Downloads


Meer informatie?

Heeft u een vraag na het lezen van dit artikel?
Onze adviseurs staan u graag te woord of bel met 026 – 751 41 00.