Het speelveld verandert: drie belangrijke trends

De economie vernieuwt en verduurzaamt. Energie- en klimaatopgaven, circulariteit en digitalisering stuwen de ‘Next Economy’. De concurrentiekracht en het verdienvermogen van gemeenten, regio’s en provincies is afhankelijk van de mate waarop ondernemers in kunnen spelen op deze ontwikkelingen.

Bedrijventerreinen zijn hierin cruciaal. Vastgoed, voorzieningen en het bedrijventerrein zelf moeten mee veranderen en toekomstbestendig worden gemaakt. Met onze duurzame, marktgerichte benadering en toegespitste tools helpen we gemeenten, regio’s, provincies en bovenal ondernemers om op een verantwoorde manier geld te blijven verdienen op werklocaties.

In onze ondernemersaanpak houden we scherp voor ogen dat bedrijventerreinen primair een functioneel doel dienen. Schoon, heel en veilig zijn in onze visie basisvoorwaarden. Vervolgens kan gefocust worden op het uiteindelijke doel: het realiseren van een zo hoog mogelijke waardesprong. Stimulering door de gemeente en samenwerking tussen bedrijven zijn hiervoor noodzakelijk. De volgende stap is erkennen dat waarde niet alleen in geld uitgedrukt wordt. De sociale, ecologische en toekomstwaarde van bedrijventerreinen en de bedrijfsomgeving zijn minstens zo belangrijk.

U wilt:

 • Duurzame, toekomstbestendige en aantrekkelijke bedrijventerreinen
 • Tevreden ondernemers en werknemers
 • Meer investeringsdynamiek en inkomsten
 • Rust en rendement in de regio
 • Betere integrale afwegingen tussen werken en andere opgaven en ruimteclaims, zoals wonen
 • Impulsen geven aan uw beleidsdoelstellingen voor klimaat, energie en circulaire economie

 Wij:

 • Maken robuuste prognoses van de omvang en aard van de ruimtevraag naar bedrijventerreinen, inclusief het effect van next economy trends hierop
 • Bepalen de duurzaamheid en toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen met ons bewezen model Next Economy Effect Rapportage (NEER) Bedrijventerreinen
 • Stellen actiegerichte businessplannen op voor de verduurzaming en kwaliteitsverbetering van bedrijventerreinen. De urgentie om bestaande bedrijventerreinen aan te pakken is zelfs groter dan ooit nu nieuwe terreinen steeds lastiger zijn te realiseren (onder andere PAS) en klimaatdoelen gehaald moeten worden
 • Helpen u met vraagstukken rondom transformatie, functiemenging en intensivering op werklocaties. Hiervoor zetten we onder meer onze unieke Mengindicator in. Klik hier voor meer informatie over mengonderzoek Amsterdam
 • Helpen u met regionale (bestuurlijke) programmeringsafspraken over de aanpak van bestaande en de eventuele ontwikkeling van nieuwe werklocaties
 • Monitoren vraag en aanbod van bedrijventerreinen en werklocaties
 • Stellen Ladderonderbouwingen op

Lees hier ons whitepaper over next economy en bedrijventerreinen.