Expertise

Bedrijventerreinen

Alle expertises

Toekomstbestendige bedrijventerreinen: circulair, duurzaam en maximale motor voor brede welvaart

De economie vernieuwt en verduurzaamt. Brede welvaart en duurzame ontwikkelingsdoelen vormen de maatstaf. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is hét businessmodel van de toekomst en bedrijven moeten hierin mee, evenals hun bedrijventerrein.

Tegelijk staat de ruimte voor bedrijven op steeds meer plekken onder druk. Dit terwijl bedrijventerreinen een centrale rol spelen in veel van de ruimtelijke opgaven van nu: de energie- en klimaatopgaven, de circulaire economie en digitalisering. Een integrale visie op hoeveel en wat voor soort ruimte nodig is voor bedrijvigheid is cruciaal voor een toekomstbestendige regionale economie.

Scherp voor ogen houden we dat het in de eerste plaats goed ondernemen moet zijn op bedrijventerreinen. In onze visie zijn schoon, heel, veilig én goed georganiseerd zijn dit de basisvoorwaarden. Van daaruit kunnen ondernemers en gemeenten samen met andere betrokkenen, zoals waterschappen en netbeheerders, werken aan een zo hoog mogelijke toekomstwaarde. Denk aan het verduurzamen van de energievoorziening, het verlagen van hittestress en overstromingsrisico’s door vergroening, digitalisering, het benutten van (elkaars) reststromen en plek bieden aan circulaire economie. Met onze brede welvaartsblik, toegespitste tools en gespecialiseerde partners helpen we gemeenten, regio’s, provincies en bovenal ondernemers om hierin de juiste stappen te zetten. Zo werken we aan kwieke bedrijventerreinen die niet alleen economisch, maar ook maatschappelijk waarde toevoegen.

U kunt bij ons terecht voor:

 • Het opstellen van ruimtelijk-economische visies voor het formuleren van een integraal toekomstbeeld, strategie en/of het maken van programmeringsafspraken over toekomstbestendige werklocaties in uw gemeente, regio of provincie
 • Opstellen van een afwegingskader regionale meerwaarde en/of brede welvaart voor de programmering, planontwikkeling en gronduitgifte van bedrijventerreinen
 • Het maken van robuuste prognoses van de omvang en aard van de toekomstige ruimtevraag naar bedrijventerreinen en de impact van trends hierop
 • Een scan van het huidig economisch functioneren en de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen met ons bewezen model MEERwaarde Bedrijventerreinen. Het model is al op ruim duizend terreinen toegepast
 • In kaart brengen van de mogelijkheden voor intensiever en optimaler ruimtegebruik op bedrijventerreinen met onze Beter Benutten Indicator en advisering over toe te passen instrumenten. We pasten de BBI al toe op meer dan 150 bedrijventerreinen
 • Een nulmeting van de duurzame kwaliteit van uw bedrijventerrein met de tool DPL-Bedrijventerreinen. Hiervoor werken we samen met onze partner Jaap Kortman (Kortman DGO)
 • Het samen met ondernemers en andere relevante partijen opstellen van een businessplan met concrete investeringsacties voor verduurzaming en kwaliteitsverbetering van uw bedrijventerrein(en)
 • Het realiseren van circulaire bedrijventerreinen. Daarvoor werken we samen met onze partner New Economy BV. We maken onder meer (regionale en locatie-specifieke) analyses van rest- en afvalstoffenstromen op bedrijventerreinen, identificeren kansrijke circulaire businesscases en werken die samen met ondernemers uit. We doen eigen onderzoek, zoals onze gemeentebenchmark circulaire economie (zie publicaties hieronder)
 • Vraagstukken over transformatie, functiemenging en intensivering op werklocaties. Hiervoor zetten we onder meer onze unieke Mengindicator in
 • Het monitoren van vraag en aanbod op uw werklocatiemarkt
 • Het opstellen van een Ladderonderbouwing

Videos

De video opent in YouTube.

Publicaties

Klik op het rapport of whitepaper, vul het downloadformulier in en het downloaden start direct.Meer informatie?

Onze adviseurs staan u graag te woord. Mail of bel met 026 – 751 41 00.