Expertise

Volkshuisvesting

Alle expertises

Een passende woning voor iedereen

Tot 2030 moeten er één miljoen woningen gebouwd worden, maar daar blijft het niet bij. Op basis van de laatste cijfers van het CBS groeit de bevolking ook na 2030 én 2040 door en is er in sommige scenario’s fors meer behoefte aan woningen. Wel zijn er regionale verschillen: ook in de periode tot 2030. In de Randstad moeten 700.000 extra woningen worden gebouwd. In andere gebieden is de netto toevoeging juist beperkt. Overal in Nederland ligt de focus op blijven doorbouwen en versnellen en overal is veel aandacht nodig voor herstructurering, transformatie en sloop-nieuwbouw.

Cruciaal zijn goede samenwerking en het maken van afspraken tussen overheden, woningcorporaties, beleggers, ontwikkelaars en zorgpartijen om de problemen op de lokale en regionale woningmarkt aan te pakken. Stec Groep werkt voor al deze verschillende partijen in alle delen van het land.

We kennen de volkshuisvesting door en door. We hebben veel ervaring met uiteenlopende vragen die spelen in gebieden met een hoge marktdruk en in grensgebieden. We voeren veel woonbehoefteonderzoeken uit en hebben een groot aantal woonzorgvisies en volkshuisvestingsprogramma’s opgesteld.

We ondersteunen met eigen onafhankelijke analysemodellen bij het in kaart brengen van de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar en het aanbod van woningen (inclusief zorgwensen en -eisen). Voorbeelden zijn het doelgroepenmodel, het doorstroommodel. het woon-zorgmodel, het toekomstbestendige wijkenmodel, het seniorproof wijkenmodel en diverse duurzaamheidsmodellen. We hebben veel rekenmodellen zoals voor middenhuur (voor gemeenten, beleggers en corporaties), optoppen en grexen.

Stec Groep helpt onder meer bij de volgende opgaven:

 • Herijken woningbouwprogramma (inclusief zorg)
 • Uitvoering geven aan woondeals
 • Optimalisatie van doorstroming met de juiste woonproducten
 • Formuleren ruimtelijk afwegingskader
 • Marktconform maken woonprojecten
 • Begeleiden kwalitatieve (regionale) programmering
 • Opstellen gedragen woonvisies gemeenten
 • Strategische heroverwegingen: wat stoot ik af, waar ga ik mee door?
 • Herijking woningportefeuille, aansluiten op toekomstige vraag
 • Stimuleren van middenhuur
 • In beeld brengen juridisch instrumentarium
 • Prestatieafspraken maken tussen corporatie en gemeente
 • Ontwikkelstrategie gebieden, nieuwbouw & herstructurering
 • De rol van marktpartijen
 • (Grond-)prijsadviezen

Videos

De video opent in YouTube.


Publicaties

Klik op het rapport of whitepaper, vul het downloadformulier in en het downloaden start direct.Meer informatie?

Onze adviseurs staan u graag te woord. Mail of bel met 026 – 751 41 00.