Expertise

Wonen en woningmarkt

Alle expertises

Een passende woning voor iedereen

Tot 2030 moeten er één miljoen woningen gebouwd worden, maar daar blijft het niet bij. Op basis van de laatste cijfers van het CBS groeit de bevolking ook na 2030 door en blijft de behoefte aan nog meer woningen. Wel zijn er regionale verschillen: in de Randstad moeten 700.000 nieuwe woningen gebouwd worden, andere gebieden kennen juist een krimp en/of overaanbod. In sommige gebieden ligt de focus op het versnellen van de bouwproductie, in andere gebieden op transitie van de bestaande woningvoorraad.

Cruciaal zijn goede samenwerking en maken van afspraken tussen overheden, woningcorporaties en marktpartijen om de problemen op de lokale en regionale woningmarkt aan te pakken. Stec Groep werkt voor al deze verschillende partijen in alle delen van het land.

Stec Groep kent de woningopgave door en door. We hebben veel ervaring met de uiteenlopende vragen die spelen in krimpgebieden, gebieden met een hoge druk en in de balansgebieden. We voeren veel woonbehoefteonderzoeken uit en hebben een groot aantal woonvisies opgesteld. Stec Groep heeft verschillende analysemodellen ontwikkeld om de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar en het aanbod van woningen in kaart te brengen, zoals het doelgroepenmodel, het doorstroommodel en het bestaande voorraadmodel. Ook hebben we veel ervaring met de Ladder voor duurzame verstedelijking en Omgevingswet.

Stec Groep helpt onder meer bij de volgende opgaven:

 • Herijken woningbouwprogramma
 • Optimalisatie van doorstroming met de juiste woonproducten
 • Formuleren ruimtelijk afwegingskader
 • Marktconform maken woonprojecten
 • Begeleiden kwalitatieve (regionale) programmering
 • Opstellen gedragen woonvisies gemeenten
 • Strategische heroverwegingen: wat stoot ik af, waar ga ik mee door?
 • Herijking woningportefeuille, aansluiten op toekomstige vraag
 • Stimuleren van middeldure huur
 • In beeld brengen juridisch instrumentarium
 • Afspraken maken tussen corporatie en gemeente
 • Te veel projecten op te veel plekken: herprogrammeren
 • Ontwikkelstrategie gebieden, nieuwbouw & herstructurering
 • De rol van marktpartijen
 • Laddertoetsen
 • De Omgevingswet
 • (Grond-)prijsadviezen

Videos

De video opent in YouTube.


Publicaties

Klik op het rapport of whitepaper, vul het downloadformulier in en het downloaden start direct.Meer informatie?

Onze adviseurs staan u graag te woord. Mail of bel met 026 – 751 41 00.