Over ons

Stec Groep: economisch adviesbureau over vastgoed

Onze visie

Nederland heeft veel ambities en opgaven die extra ruimte vragen. Neem de forse woningbouwopgave, de omslag naar een duurzame energievoorziening, de transitie naar een circulaire economie en meer ruimte voor water en groen. Maar Nederland blijft een klein land.  Dit betekent dat we de bestaande ruimte beter moeten benutten en ook steeds vaker ruimtegebruik moeten prioriteren.

Stec Groep helpt overheden, marktpartijen en woningcorporaties om deze prioriteiten te stellen en slimme keuzes te maken. Keuzes voor een bloeiende toekomst van stad, regio of provincie en voor specifieke gebieden, zoals centra, woonwijken en bedrijventerreinen. Kernvraag die we ons hierbij telkens stellen: wat is nú verstandig om te doen voor een fijne woon-, werk- en leefomgeving van morgen? We kijken daarbij consequent naar de impact van keuzes op onze leefomgeving en maatschappij. Want groei en meer ruimte voor allerlei functies betekent niet vanzelfsprekend dat alles en iedereen erop vooruitgaat. Of dat de woonwijk of het bedrijventerrein er gezonder en groener van worden. We kijken nadrukkelijk door een ‘Brede Welvaart Bril’. Dit resulteert in sectorale én integrale adviezen en oplossingen die zowel economie, mensen als natuur een stap vooruit brengen. Hiervoor werken we regelmatig met partnerbureaus, zoals New Economy, Hekkelman, Stad & Co en Innovatiespotter en met onderwijs- en kennisinstellingen. Resultaat: gebieden waar inwoners, bedrijven en bezoekers graag willen zijn. Nu én in de toekomst.

Wij zetten de agenda. Dit doen we niet alleen. We organiseren Stec Fabriek-bijeenkomsten zoals webinars, trainingen en leerwerktrajecten en organiseren congressen en multicliënt-onderzoeken met opdrachtgevers, onder het motto: delen is vermenigvuldigen. Zo delen we onze innovatieve oplossingen voor beleid en de uitvoering.

Onze expertises

We zijn experts op het terrein van wonen, werken en de leefomgeving. Voor gebieden, gebouwen en grond. Met ons sectorale én integrale advies helpen wij onze opdrachtgevers bij beleid en uitvoering. In onze adviezen benutten we de mogelijkheden van de Omgevingswet en andere uitvoeringsinstrumenten maximaal.

We onderbouwen onze adviezen met gedegen en onafhankelijk onderzoek. Hiervoor hebben we onze onderzoeksafdeling Stec Stat. Met eigen up-to-date databases, vernieuwende methoden en innovatieve analysetools hebben we altijd een actueel en uniek inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en trends. Meer hierover leest u op onze expertisepagina’s en op de website van Stec Stat.

Onze opdrachtgevers

Stec Groep werkt voor gemeenten, regio’s, provincies, ministeries, beleggers, ontwikkelaars en woningcorporaties. We helpen ze bij de onderbouwing, borging en uitvoering van hun ambities en strategie. Dit loopt uiteen van het ontwikkelen van nieuw beleid en het opstellen van structuurvisies en Omgevingsvisies tot het opstellen van uitvoeringsagenda’s, actieplannen en business cases. We doen daarbij wat nodig is: in inhoud en proces.

92% van onze adviezen wordt uitgevoerd, geven onze klanten aan. Het gemiddelde rapportcijfer dat we krijgen is 8,3.

Onze werkwijze

  • Analyseren: met data en zelfontwikkelde analyse-tools brengen we achtergronden en trends diepgaand in beeld, zowel kwantitatief als kwalitatief.
  • Afwegen: we duiden de uitkomsten van de analyses en stellen zo nodig verschillende scenario’s op om opdrachtgevers te helpen de juiste afwegingen te maken.
  • Programmeren: met onze brede expertise (denk aan grondexploitaties, financiële businesscases, MKBA’s) helpen we afwegingen te vertalen in concrete realistische programma’s en beleid.
  • Sturen: als geen ander bureau hebben we inzicht in welke sturingsinstrumenten ingezet kunnen worden om het gewenste beleid te realiseren en te sturen op maximale meerwaarde voor wonen, werken en leefomgeving.
  • Monitoren: we bouwen voor (online) monitoring-tools waarmee opdrachtgevers kunnen volgen of het boogde beleid gerealiseerd wordt en wat bijsturing behoeft.

Ons bureau

Stec Groep is gestart in 1996 en heeft ruim 30 deskundige medewerkers, vooral geografen, planologen en (vastgoed)economen. We zijn voortgekomen uit de vereniging STEC (‘Stad & Economie’). Deze vereniging is in 1984 als spin-off van de Radboud Universiteit opgericht om toegepast onderzoek te stimuleren en de arbeidsmarktpositie van planologen en economisch geografen te verbeteren. Sinds de jaren negentig is Stec Groep niet meer met de Radboud Universiteit verbonden, al blijven de banden met de wetenschap nauw.

Onze kernwaarden zijn: oplossingsgericht, innovatief en deskundig. We zijn altijd onafhankelijk en niet aan bepaalde belangen of partijen gebonden.
We hebben met Stec Stat een onafhankelijk onderzoeksbureau in huis dat in opdracht van Stec Groep verantwoordelijk is voor alle onderzoeken die aan ons advies ten grondslag liggen.

Ons kantoor is gevestigd in Arnhem in het prachtige rijksmonument ontworpen door Dudok, op vijf minuten loopafstand van het Centraal Station.


Vacatures

Lees hier onze vacatures.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Lees hier hoe we duurzaam en inclusief ondernemen


Ons team

Gedegen inzichten zijn cruciaal voor passend ruimtelijk beleid. Stec Groep werkt daarom met een eigen onderzoeksafdeling: Stec Stat. Met behulp van onafhankelijk statistisch onderzoek geeft Stec Stat antwoord op belangrijke actuele ruimtelijke vraagstukken. Bij projecten van Stec Groep die zowel een onderzoeks- als adviesdeel bevatten, wordt het onderzoek gescheiden en onafhankelijk uitgevoerd door Stec Stat.